Snoopy Loop


חוקר פרטי בראשון לציון - חוקרים פרטיים מקצוענים

קרא עוד...

חוקר פרטי בראשון לציון - חוקרים פרטיים מקצוענים


לאחרונה הושמעו טענות מקרב חברי כנסת על הנכונות להרחיב את ההגבלות על פרסומם של חלקים מהותיים בחקירות פליליות. הטענה המרכזית בדבר הרחבת ההגבלות על עיתונאים לפרסם חומרים ראיתיים וחומרי החקירה נובעת מהזילות הנהוגה בעיתונות הישראלית לפרסום הדברים מבלי מחשבה שקולה ונכונה האם הדבר יכול לפגוע יתר על המידה בהליכי החקירה. כלומר האם פרסום בטרם עת של חומרי החקירה ע"י חוקר פרטי בראשון לציון יכולה להסיט את הדיון מדיון שקול. האם פרסום חומרי חקירה בשלמותם יכולים לתת תמונה לא נכונה של המציאות על הנאשמים ובכך לגזור את אשמתם עוד בטרם זכו להליך משפטי הגון.

שאלות מעין אלו הרי הם תולדות של שאלות יסוד באתיקה משפטית ציבורית המנתגשת לא פעם בערכי היסוד של הדמוקרטיה הישראלית השואפת לזכות הציבור לדעת. העיתונאים בישראל אפשר לומר ללא הסתייגות זוכים לבמה נרחבת ביותר נטולת צנזורות בכל הנוגע לפרסומים של חקירות פליליות משטרתיות בדגש על חקירות פליליות של אישים בכירים מקרב הצמרת המדינית או מקרב אנשי מפתח בכלכלה ובחינוך. הרצון להילחם בכל עוולה ושוחד הנעשית בידי אנשי ציבור היא הרצון שמנחה את מרבית העיתונאים בישראל שפועלים ללא לאות לשרת את הציבור ולהזהיר מפני שחיתות פוליטית בסגנון הדומה לפעולתם של עורכי דין דיני עבודה. דומה שהכלי החשוב ביותר לשמירה על מנגנוני החברה בארץ היא ללא ספק העיתונות הישראלית. אך מהו קו הגבול העובר בין זכות הציבור לדעת לפרטיותו של הנאשם?

האם אכן כל פרט אמור לצאת אל אור הזרקורים בטענה שזכות הציבור לדעת הכל. האם הציבור צריך לדעת אם עובד מדינה הזמין ללא התחשבות ריהוט משרדי יקר ערך האם ריהוט משרדי זה יכול היה להיות מומר בריהוט זול יותר. האם אכן זכות הציבור לדעת הכל.

האם לא די בהתחשבות גם בערך העומד מנגד שהוא גם ערך יסוד בדמוקרטיה הישראלית והיא כבוד האדם. האם בכך שהתקשורת נוגשת בכל מי שנחשד בעבירה פלילית הריהו כמי שכבר נגזר עליו גזר הדין וכיום בשיח הישראלי המילה נחשד כמוה כנאשם. מנין הגיע הטשטוש הלשוני הזה. האם לא חטאה התקשורת בסיקור גוזמתי על כל פרשיה ועל כל פרטי פרטיה. האם לא יהיה זה מן הצדק המוסרי להניח קמעא לנחשדים מקרב אנשי הציבור או אנשים בכירים מקרב הציבוריות הישראלית ולהמתין עד אשר יתבררו התוצאות. ואכן, כבר כיום אנו עדים לריאקציות הנולדו מתוך נטייה זו של התקשורת הישראלית והדבר היה בעוכרה. הגבלת האיסור על פרטים שלמים של חקירות פליליות עומד להיכנס לתוקף אחר הצבעות הכנסת ומשמעותו שלא ניתן יהיה יותר לפרסם חומרי חקירה.

אלא רק את תורפו של החקירה. זאת בטענה שפרסום חומרי החקירה לקהל הרחב יכול להביא לשיבוש בהלך רוח ובדעת הקהל זאת משום שקריאה לא נכונה של הדברים בהקשרם הכולל או פרסום רלטיבי של חומרי החקירה פוגעת למעשה בהליכי החקירה של בית המשפט. זכותו של אדם לקבל יחס הוגן גם אם הוא חשוד בעבירה פלילית. כל פרסום מיותר שכזה הריהו הכפשה ללא הצדקה בשמו של החשוד.

צור קשר


Thank You ! Your email has been delivered.